Regulamin AkademiaGeopolityki.pl i NeTeS – Nowa Technologia Sprzedaży XXII Wieku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisami internetowymi, którego właścicielem jest Robert Brzoza - GrupaBrzoza.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. Grupa Brzoza - właściciel AkademiaGeopolityki.pl i Netes.pl. 
 6. Platformy (AkademiaGeopolityki.pl - Netes.pl) - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.akademiageopolityki.pl i https://Netes.pl  umożliwiające Organizatorom oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów.
 7. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
 8. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Grupa Brzoza, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 9. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 10. Organizator - Robert Brzoza właściciel Grupa Brzoza.
 11. Kurs / Produkt / Usługa - produkt oferowany na Platformie - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 12. System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Platforma i w którym Organizator posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: PayU.pl (przelewy bankowe, karty płatnicze) i PayPal.com (karty płatnicze).

II. Korzystanie z Platform

§ 3

 1. Platformy dostępne są dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów/usług może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platform użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia na Produkt odpłatny NIE zobowiązuje Użytkownika do jego opłacenia. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie poprzez własne konto w Systemie Płatności zintegrowanym z Platformą. Użytkownik sam wybiera formę płatności z opcji udostępnionych przez Organizatora.
 4. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów.
 5. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
 7. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 8. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie - "Zaloguj jako gość".
 3. Składanie i opłacanie zamówień nie wymaga logowania.

III. Rejestracja w Platform

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. Robert Brzoza zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. Robert Brzoza zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. Grupa Brzoza oraz Robert Brzoza zobowiązują się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. oraz ustawami zmieniającymi tę ustawę, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo Grupy Brzoza oraz Roberta Brzoza do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Grupa Brzoza oraz Robert Brzoza wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z Grupa Brzoza oraz Robert Brzoza w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 4. Składając zamówienie na odpłatny Produkt lub zapisując się na darmowy Produkt, Użytkownik zezwala na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi oraz Trenerowi danego Produktu w celu opisanym ust.1 i 2.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres biuro@robertbrzoza.pl o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników AkademiaGeopolityki.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. § 9

  Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres biuro@robertbrzoza.pl o treści:

  Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników AkademiaGeopolityki.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

  IV. Zobowiązania Użytkownika

  § 10

  1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
  2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
  3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

  § 11

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
  2. Użytkownik powinien informować Roberta Brzozę, o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji.

  V. Zastrzeżenia prawne

  § 12

  1. Robert Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
  2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. Robert Brzoza nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

  § 13

   1. Robert Brzoza zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
   2. Robert Brzoza uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
  1. Zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.
  2. Produkty sprzedawane przez Organizatorów  podlegają polityce zwrotów określonej każdorazowo w ofercie lub formularzu zamówienia danego produktu. Kontaktem do reklamacji jest numer telefonu/adres e-mail Organizatora obowiązkowo publikowany w jego profilu, na formularzu zamówienia każdego jego Produktu, wewnątrz Produktu na Platformie oraz w e-mailu z potwierdzeniem opłaty za dany Produkt. Dodatkową formą kontaktu jest system prywatnych wiadomości udostępniony przez Platformę. W przypadku problemów Użytkownik może też poprosić o pomoc w kontakcie z Organizatorem Operatora Platformy: biuro@robertbrzoza.pl

  § 14

  Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem Grupy Brzoza, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

  § 15

  1. Robert Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Robert Brzoza w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
  2. Robert Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

  § 16

  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
  2. Trener/Firma szkoleniowa tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

  § 17

  1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
  2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Roberta Brzozy lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

  VI. Ochrona danych osobowych

  § 18

  1. Przesyłanie do Grupa Brzoza poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
  2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Grupa Brzoza lub podmiot działający na rzecz Grupy Brzoza i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
  3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych Grupy Brzoza.
  4. Przesyłanie do Grupy Brzoza poprzez Platformę Zamówienia na produkt lub usługę jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie Organizatorowi i Trenerowi tego produktu lub usługi danych Użytkownika (w tym danych osobowych) zawartych w Zamówieniu w celu realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych. Grupa Brzoza nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora i Trenera/ów innych niż Robert Brzoza.

  § 19

  1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

  VII. Zastrzeżenia techniczne

  § 20

  1. Grupa Brzoza nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
  2. Grupa Brzoza nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Grupa Brzoza, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

  VIII. Postanowienia końcowe

  § 21

  Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

  § 22

  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Grupa Brzoza będą zamieszczane na Platformie.
  2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

  § 23

  Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Brzoza.

  § 24

  Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

  § 25

  1. Wszelkie spory z Grupą Brzoza powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Grupy Brzoza.
  2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby firmy szkoleniowej.

  § 26

  Grupa Brzoza może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.